Najczęściej zadawane pytania:

1. Co to jest Biofeedback EEG?

EEG Biofeedback inaczej: neurofeedback jest metodą, która umożliwia zmianę charakterystyk własnych fal mózgowych poprzez korzystanie z otrzymanych zwrotnie informacji o przebiegu pracy mózgu. Osoba trenująca poprzez aktywny udział w treningu, uczy się modyfikować wzorzec fal mózgowych.

2. Czym są fale mózgowe?

To inaczej czynność bioelektryczna mózgu. Proces bioelektryczny komórek nerwowych zapisany w postaci fali opisują dwa podstawowe parametry, częstotliwość [Hz.] oraz amplituda [μV.]. Pasmo fal rozciąga się od 0,5 Hz do 40 Hz < [i więcej]. W tej przestrzeni wyróżniamy cztery podstawowe fale generowane przez mózg: 0,5 – 3 Hz.= Delta, 7 Hz. = Theta, 13 Hz. = Alpha, 14 – 30 Hz. = Beta

3. Skąd wziął się pomysł na Biofeedback?.

Technika Biofeedback sięga swych początków do teorii warunkowania instrumentalnego B. F. Skinnera. Czerpie także z założeń Neala E. Millera wedle, których autonomiczny układ nerwowy [regulujący min.: pracę serca, oddychanie] może w pewnym zakresie podlegać kontroli. N. Miller w eksperymentach badawczych udowadniał, że funkcje AUN można celowo modyfikować.

4. Od jak dawna bada się skuteczność EEG Biofeedback?.

Metodyczną pracę nad systemem EEG Biofeedback rozwinął w 1958 roku na Uniwersytecie San Francisco Joe Kamiya. W latach osiemdziesiątych nastąpił rozkwit metody za sprawą studiów prowadzonych przez prof. Barrego Stermana dla Amerykańskiego Ośrodka Lotów Kosmicznych NASA. Wyniki badań z zastosowania urządzenia EEG Biofeedback były zdumiewające; okazało się bowiem, że trening fal SMR skutkuje statystycznie podwyższeniem progu drgawkowego, co oznacza redukcję ( 60%) napadów u osób chorujących na epilepsję. Współpracownik prof. Stermana, dr Joel Lubar wykazał natomiast, że metoda ta może być z powodzeniem stosowana także, w przypadku występowania nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń uwagi i zaburzeń procesu uczenia się [ADHD i ADD]. Pennison przeprowadził serię treningów u weteranów wojenny w Wietnamie; co dało podstawy do uznania efektywności zastosowań metody EEG Biofeedback u osób z syndromem stresu pourazowego i zaburzeniami lękowymi. Natomiast Tansey z pozytywnym efektem wykorzystał EEG Biofeedback w terapii dzieci z trudnościami pisania i czytania [dysleksja].

5. Czy skuteczność metody potwierdzona jest terapią osób z różnymi dysfunkcjami?

Tak, liczne badania wskazują efektywność EEG Biofeedback m.in..: w leczeniu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, neurastenii, napięciowych bólach głowy, schizofrenii, zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych (nerwica natręctw), autyzmie, upośledzeniu umysłowym i uszkodzeniach mózgu.

6. Gdzie są publikowane te badania?

Wyniki tych badań są przedstawiane w fachowych czasopismach naukowych takich jak: Journal of Neurotherapy, Journal of Clinical Psychology, Brain & Cognition, International Journal of Psychophysiology, Clinical Electroencephalography, Biofeedback & Self-Regulation, Biofeedback, Adolescent Psychiatric Clinics of North America, Comprehensive Psychiatry, Advances InMedical Psychotherapy, Medical Psychotherapy, Science, Archives fur Psychologie, Journak of behaviour therapy&Experimental Psychiatry, International Journal of Addiction, Advances in Clinical Child Psychology, Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, Biological Psychiatry, Australian Journals of Developmental Disabilities.

7. Jakie jest zatem konkretne zastosowanie tego urządzenia?

Treningi EEG Biofeedback służą zarówno ludziom zdrowym i aktywnym a także osobom z wyraźnymi dysfunkcjami na podłożu neuro- psycho- fizjologicznym [W oparciu o: Ministerstwo Zdrowia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (U.S. Department of Health and Human Services)].

Wzaburzeniach psychicznych i psychosomatycznych (dzieci, młodzież, dorośli):

zaburzenia uwagi, koncentracji +/- nadpobudliwość[zespoły ADHD, ADD],
agresja,
problemy szkolne (słabe wyniki
rozwojowe wady wymowy,
autyzm,
przewlekłe bóle głowy, migreny,
zaburzenia snu,
zespół chronicznego zmęczenia,
stany lękowe,
natręctwa,
tiki,
depresja,
zaburzenia przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja),
trema,
napięcia wewnętrzne,
obniżona samoocena.

W chorobach neurologicznych:

dziecięce porażenie mózgowe,
urazy czaszki,
stan po operacji mózgu,
epilepsja,
w rehabilitacjach po udarach mózgu.

U osób zdrowych i aktywnych:

w celu poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału[także w zakresie języków obcych],
w dążeniu do uzyskania lepszych wyników sportowych, muzycznych,
dla grupy osób, narażonych na pracę w warunkach stresogennych [związana
z dużą odpowiedzialnością i koniecznością podejmowania szybkich decyzji] (biznesmeni, piloci, maklerzy, kontrolerzy ruchu, policjanci),
u osób ze środowisk twórczych (artyści, dziennikarze),
u osób uprawiających sporty wyczynowe.

8. Czy są jakieś ograniczenia wiekowe?

W terapii uczestniczyć może już osoba w wieku 3 lat, górnych ograniczeń nie ma.

9. Co powinien zawierać profesjonalny i bezpieczny koszyk świadczeń diagnostyczno - terapeutycznych?
  • Spotkanie z koordynatorem medycznym [celem jest zapoznanie pacjenta z podstawową wiedzą dotyczącą terapii EEG Biofeedback, przedstawienie możliwości i zakresu pomocy, ustalenie oczekiwań oraz odpowiedź na ewentualne pytania],Konsultacja neurologiczna [polega na ocenie stanu neurologicznego pacjenta. Neurolog na tej podstawie wydaję opinię, która stanowi podstawę bezpiecznej terapii.
  • W razie konieczności lekarz zleca wykonanie dodatkowo badania EEG],Kwalifikacja psychologiczna [celem jest psychologiczna ocena problemu oraz odpowiednie ukierunkowanie terapii. Uwzględniona zostaje kluczowa w przebiegu terapii psychiczna sfera człowieka.],
  • Badanie QEEG [Mapa mózgu, która obrazuje ilościowo wzorzec EEG. Jest punktem wyjścia według którego rozpisuje się protokół treningowy],
  • Analiza badania QEEG [pacjent otrzymuje oryginał w formie tekstowej. Opis QEEG daje możliwość wstępnej orientacji co do wyników w odniesieniu do norm populacyjnych],
  • Badania kontrolne [stały monitoring terapii- np.: na przestrzeni 12 treningów niezbędne jest wykonanie 3 badań /2x QEEG oraz 1x mini QEEG],
    Opieka specjalisty neurofizjologa [nad prawidłowością przebiegu terapii czuwa doktor neurofizjologii klinicznej. Od początku terapii towarzyszy pacjentowi poprzez przekazywanie sugestii, analiz i interpretacji osobie prowadzącej treningi.],
  • Konsylium terapeutyczne z udziałem pacjenta. Jest to wspólna analiza zmian, które zaszły w terapii i ustalenie dalszego planu postępowania.
  • Wypis z przebiegu terapii [Jest to podsumowanie i analiza efektywności postępów neuroterapii].
11. A od strony technicznej?

Terapeuta zakłada trenowanemu na głowę, dwie lub więcej elektrod (wg wskazań indywidualnych) oraz dwie elektrody uszne. Elektrody przytwierdzone są żelem, który utrzymuje je na głowie, dodatkowo ułatwiając przewodzenie.

12. A coś o sprzęcie?

Staramy się wprowadzać na bieżąco wszelkie ulepszenia w naszej aparaturze. Należy wspomnieć o modułach Biofeedback wykorzystujących nagrania DVD [bajki], filmy AVI., własne kompozycje graficzne, wzmocnienia dotykowe oraz systemy odczytu i pracy dodatkowych parametrów: temperatury, oporności skóry, pulsu, oddechu. Wszystko to wpływa korzystnie na jakość treningów i pozwala na szybsze uzyskiwanie pożądanych efektów.

13. Co zatem musi robić pacjent?

Zadaniem pacjenta jest dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników gry jedynie za pomocą siły swojej woli. Komputer dźwiękiem sygnalizuje, kiedy praca mózgu jest dobra i stosownie ją nagradza punktami (w tym momencie następuje sprzężenie zwrotne). Suma zdobytych przez pacjenta punktów pokazywana jest na monitorze po każdej rundzie

14. Czym zajmuje się Neuroterapeuta?

Terapeuta korzystając z programu komputerowego śledzi pracę fal mózgowych pacjenta, promując fale pożądane przy jednoczesnej redukcji fal niekorzystnych, mogących być źródłem niezadowalającego w życiu funkcjonowania człowieka lub nawet jego problemów zdrowotnych. Wyniki całej sesji zapisywane są w bazie danych pacjenta . Po każdej sesji drukowane są one w celu śledzenia czynionych postępów.

15. Na ile bezpieczna jest to metoda?

Terapia EEG Biofeedback prowadzona przez specjalistów jest całkowicie bezpieczna i nie zanotowano jak dotąd żadnych skutków ubocznych . Jednak bardzo ważne jest aby treningi były prowadzone przez osoby posiadające certyfikat neuroterapeuty oraz dodatkowo, aby nad przebiegiem procesu terapii czuwał wyspecjalizowany lekarz.

16. Czy to może boleć?

Procedura jest zupełnie bezbolesna i nieinwazyjna. Podobnie jak aparat EKG rejestruje sygnał emitowany przez serce, tak samo aparat EEG-biofeedback rejestruje sygnał emitowany przez mózg, który jako znacznie słabszy niż sygnał EKG, musi być wzmocniony przez głowicę EEG Biofeedback. Sygnał rejestrowany i przetwarzany komputerowo, w innej postaci widzi terapeuta, w innej osoba poddawana terapii. Terapeuta śledzi aktywność mózgu zapisaną w postaci liczb także zobrazowanych graficznie(QEEG), i dodatkowo w formie krzywej EEG. Osoba poddawana treningowi, równocześnie tą samą aktywność swojego mózgu widzi w postaci wideogry.

17. Czy jest to rodzaj stymulacji elektrycznej?

Nie, celem treningu nie jest pobudzania mózgowia prądem o jakimkolwiek napięciu. Przeciwnie, mózg w sposób ciągły emituje niewielkie prądy zapisywane i obrazowane przez urządzenie. Prądy te to właśnie fale mózgowe zmienne w zależności od stanu psychofizjologicznego pacjenta.

18. Czy sygnał zwrotny jest wzmocnieniem dla mózgu, czy dla osoby trenowanej?

Informacja zwrotna jest podnietą dla podmiotu, nie dla mózgu.

19. Dlaczego grafika gier jest tak banalna?

Czym bardziej złożona grafika i niejednoznaczny przekaz zwrotny tym też wolniejsza reakcja i mniej skuteczny trening.

20. Jak długo trwa terapia EEG Biofeedback?

Tu nie stosuje się jednakowego szablonu, czas trwania terapii ustala się indywidualnie. Uzależnione jest to od stopnia złożoności problemu oraz od krzywej uczenia się czyli względnego tempa przyswajania treści. W przypadku głębokich dysfunkcji terapia jest długoterminowa (np. epilepsja, afazja – aż 80 sesji, ADHD – 40-60 sesji). Niekiedy jednak wystarczy (względnie drobna trudność u osób zdrowych ok. 10 – 20 spotkań), aby zauważyć poprawę.

21. Kiedy można odczuć efekty treningu?

Proces ten jest wielofazowy, kumulacyjny, lecz nie postępuje liniowo. Niektóre osoby na początku doświadczają podekscytowania
opartego na tzw. efekcie nowości. Jest to stan przejściowy i wygasa po paru dniach. Dalej względnie regularnie obserwuje się poprawę samopoczucia podczas trwania treningu lub niedługo / do kilku godzin/ po jego zakończeniu. Ostatecznie, i tu upatruje się podstawowego celu treningów, jest postępująca stopniowo poprawa funkcji psychicznych.

22. Czy wykonanie wielu sesji w krótkich odstępach czasu pozwoli szybciej osiągnąć pożądane wyniki?

Niestety nie. EEG Biofeedback opiera się na neuroplastyczności mózgu, czyli zdolności neuronów do trwałych przekształceń funkcjonalnych, w oparciu o reorganizację struktury, poprzez tworzenie nowych połączeń synaptycznych i wygaszanie tych, które są w nadmiarze. Zmiany tego typu nie zachodzą natychmiast. Prof. Sterman, specjalista w dziedzinie brainfeedback zaleca oddzielanie sesji neurofeedback fizjologicznym snem.

23. Co oznacza neuroplastyczność?

Neuroplastyczność jest konstytutywnym warunkiem procesu uczenia się i pamięci. Zmiany dokonują się w neuronach na poziomie połączeń synaptycznych, pod wpływem bodźców z zewnątrz pewne okolice mózgu mogą się zmieniać

24. Czy jest to system 100% skuteczny?

Oczywiście nie ma takiej metody. Badania wskazują jednak, że blisko 90% osób dostrzega korzystny wpływ treningu. Subiektywne oceny potwierdzają neutralne badania parametrów funkcji poznawczych takich jak: koncentracja uwagi, płynność pojęciowa, osiągnięcia szkolne, IQ [ciekawostka z badań Othmera: można podwyższyć I. Q. nawet o 33 pkt.] etc. Warto podkreślić, że rezultaty są wypadkową wielu zmiennych. Podstawą dobrych efektów jest motywacja i współpraca osoby trenowanej. Na ostateczny wynik terapii ma wpływ: indywidualna plastyczność i fizjologia mózgu oraz motywacjia.

25. Czy to co trenuje się w czasie sesji pozostaje na stałe?

W treningu mózgu dochodzi do wystąpienia efektu akumulacyjnego, czyli dawki treningu nie trzeba stopniowo zwiększać. Uogólnia się zdolność do zmiany stanów, ale nie uogólnia się stan, do którego wprowadza się pacjenta podczas treningu. Z czasem „proteza” w postaci aparatury przestaje być potrzebna – wówczas utrwalona zostaje zdolność samokontroli. Słowem, mózg efektywnie i precyzyjnie zaczyna przełączać się w stosowne częstotliwości. [Istnieją badania pokazujące, że efekty wypracowane podczas treningów u pacjentów z ADHD utrzymują się nawet do 10 lat po zakończeniu terapii; patrz: Lubar, Tansey].

26. Czy należy uczestniczyć regularnie w treningach?

Tak, oczywiście wskazana jest systematyczność oraz intensyfikacja treningów w początkowym etapie terapii [2 razy w tygodniu]. Ciągłość sesji zagwarantuje utrwalanie się wzorca fal mózgowych.

26. Czy do tego potrzeba wiary?

Jeśli już to zdecydowanie wiary w siebie i w swoje możliwości. W szerszym znaczeniu: ważna jest, jak w każdym treningu:

motywacja
zaangażowanie
aktywność

27. Co relacjonują osoby po treningu?

Odczucia są szalenie subiektywne. Incydentalnie zdarza się, że nie osiąga się zaplanowanych celów. Czasem jednak pacjent nie zdaje sobie sprawy z polepszenia zdrowia – zmiany bowiem zachodzą powoli i trudno jest odtworzyć sobie w pamięci stan z pierwszej wizyty.

29. Jak mogę przekonać, kogoś kto nie wierzy lub jest sceptycznie nastawiony do EEG Biofeedback?

Przede wszystkim system EEG Biofeedback i ewentualna skuteczność metody nie jest kwestią wiary, lecz wiedzy. Wobec nowości każdy okazuje pewien rodzaj sceptycyzmu, tym bardziej, że metoda ta pozwala osiągnąć znaczącą zmianę w stosunkowo niedługim czasie. Sugeruję odesłanie takiej osoby do bogatej fachowej literatury z zakresu psychofizjologii, badań – dostępnych także w Internecie (np. www.medico-brain.pl) – wykazującej efektywność i podstawy neuroterapii EEG Biofeedback.

30. Metoda z kosmosu?

Tylko o tyle, że metoda ta opracowana, została przez naukowców z amerykańskiego ośrodka lotów kosmicznych NASA. Dzięki współpracy specjalistów różnych dziedzin, w tym: neurologii, psychologii, neurotechnologii powstało narzędzie skutecznie wspierające i udoskonalające pracę mózgu. Zakres stosowania EEG biofeedback jest ogromny poprzez zwrotne korygowanie wzorca fal mózgowych w procesie uczenia się powoduje poprawę funkcjonowania psychofizjologicznego.

31. Czy terapia jest refundowana przez NFZ?

Terapia biofeedback nie jest refundowana przez NFZ, choć w wykazie procedur medycznych ICD-9 znajduje się pod nazwą inne formy psychoterapii. Inaczej natomiast wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych, czy choćby w krajach Europy Zachodniej. Tamtejsze systemy opieki zdrowotnej w standardowych pakietach rehabilitacyjnych umieszczają metodę sprzężeń EEG Biofeedback.

32. Czy EEG Biofeedback ma coś wspólnego z bioenergoterapią?

Bioenergoterapia – należy do niekonwencjonalnych, kontrowersyjnych metod terapeutycznych (sprzeczna z wiedzą medyczną). Terapeuta oddziałuje na pacjenta enigmatyczną „bioenergią”, rodzaj swoistego środka leczniczego. EEG Biofeedback jest metodą zwrotnego ekspediowania informacji o aktywności mózgu. Aparatura EEG Biofeedback pozwala określić poziom aktywacji neuronalnej w granicach pewnych obszarów mózgowia; umożliwia odczytanie aktualnych wzorców fal mózgowych; dając zapis w postaci krzywych EEG, dodatkowo przetworzonych na prosty obraz wideogry, możliwy do odczytu przez osobę trenowaną. W procesie warunkowania instrumentalnego (sprawczego) wzmacniane jest optymalne pasmo [wzorzec] fal mózgowych. Wymagana jest tu określona reakcja
organizmu za którą uzyskuję się nagrodę.

Inaczej:

Jest to uczenie się optymalizacji EEG; w sposób celowany modyfikuje się wzorzec fal
mózgowych. Poza podobnym przedrostkiem BIO- bioenergoterapia i biofeedback nie
mają nic wspólnego.

33. A co o tej metodzie mówi MEN?.

Ministerstwo Edukacji Narodowej sfinansowało zakup najpierw kilkunastu a później ok. 230 aparatów do EEG biofeedback dla poradni psychologiczno- pedagogicznych. Uznano, że należy korzystać z tej formy wspierania rozwoju dzieci i młodzieży także w placówkach publicznych.

34. Jakie jest stanowisko Kościoła?

Stanowisko jest dość niejednoznaczne, jest pewna zachowawczość, ostrożność wobec nowej metody. Wielu opierając się na nienaukowych opisach, fascynacji cyberspirytualnej Greena [wg którego można wykorzystać to urządzenie jako trampoliny do transpersonalnych stanów świadomości- poprzez zastosowanie specyficznego protokołu], chwytach marketingowych, reklamie typu: supermózg, nieograniczone możliwości etc. widzą tu pewne zagrożenie; półprodukt ruchu New Age. Myślę, że należy odróżnić jednak system neuropsychoterapii EEG Biofeedback od ideologii utworzonej wokół biofeedbacku -oferującej jakoby nieograniczony
potencjał rozwojowy, nie wykluczając zdolności czy manifestacji paranormalnych i jak dalej zauważa ks. Posacki SJ -faktycznie jest aktem religijnym „gnostyckiego” i idolatrycznego samoubóstwienia. Reasumując: neuroterapia bazuje wyłącznie na protokołach naprawczych. Specjalistyczne ośrodki korzystają z metody pod kątem usprawnień w psychofizjologii pacjenta. Zagrożenie można upatrywać jedynie w nieodpowiednio wykwalifikowanym personelu oraz aparaturze bez właściwych certyfikatów bezpieczeństwa. Natomiast hasła typu: „ nieograniczone możliwości” są wyłącznie chwytem marketingowym. Warto wszelako także
przyjąć postawę nie demonizowania rzeczywistości przed dogłębnym zbadaniem tematu.

35. Co się dzieje w moim mózgu, kiedy przeżywam silny lęk?

Wzmożona reakcja emocjonalna, w tym wypadku lęku wiąże się z narastaniem czynności szybkich; fal Beta2 [przyspieszenia obrotów].
Często dochodzi do skumulowania i utrwalenia tego typu wzorca. Może to skutkować zaburzeniami o komponencie lękowym. Trening EEG Biofeedback nacelowany będzie szczególnie na obniżenie składowych EEG lęku.

36. W jaki sposób może pomóc neurotrening w przypadku problemów ze snem?

Przyczyną bezsenności może być nieprawidłowa praca mózgu, niezdolność do łagodnego przechodzenia z szybkich „fal dziennych” – beta, poprzez alfa do „nocnych”, wolniejszych – delta, theta. Osoby cierpiące na zaburzenia snu, bezsenność wyjątkowo dobrze reagują na terapię EEG Biofeedback.

37. A jeśli moje dziecko cierpi na zespół zwany ADHD/lub ADD?

Zaburzenia hiperkinetyczne [ADHD] cechuje specyficzny wzorzec EEG, najczęściej wiąże się on z narastaniem fal wolnych w okolicy czołowej mózgu. Obniżenie aktywności wolnych rytmów, dobrze rokuje w przypadku tego zaburzenia. Zatem w tym przypadku trening nastawiony będzie na wyrównywanie nieprawidłowości pasm wolnych.

38. Co przemawia za BFB w leczeniu dzieci z ADHD?

W ostatnich latach podkreśla się ograniczenia w stosowaniu leków psychostymulujących będących pochodnymi amfetaminy [np..: metylofenidat ]. Istnieje bowiem konieczności ich przewlekłego podawania, występowania euforii w nastroju, spadku łaknienia i tendencji do uzależnienia. Nie znaczy to, że należy negować farmakoterapię – warto jednak wykazać krytyczne spojrzenie na dotychczasowe środki zaradcze stosowane w zaburzeniach hiperkinetycznych.

38. A jeśli mam agresywne dziecko?

Dziecko z niekontrolowanymi napadami złości, agresją poprzez trening jest zdolne nauczyć się kontroli własnych zachowań.

39. A kiedy cierpię na depresję?

Zaburzenia depresyjne mają obfitą etiologię i symptomatologię. W zapisie EEG widoczne są nieprawidłowo zlokalizowane fale alfa; z dominacją w lewym czole -, a także dysproporcja aktywiści alfa okolic przednich i tylnych. Przekłada się to często na występowanie objawów charakterystycznych dla depresji. Trening wówczas ukierunkowany jest za zmianę wzorca aktywności alfa nadmiernej w okolicach czołowych zbyt niskiej w okolicach tylnych.

40. Czy mogę wtedy odstawić leki?

Niestety nie. Decyzja o zmniejszeniu dawki leków lub ich odstawieniu zapada jedynie po konsultacji z lekarzem psychiatrą. Terapia EEG Biofeedback i farmakoterapia nie wykluczają się wzajemnie. Wskazane jest zatem, bieżące monitorowanie stanu psychicznego pacjenta w trakcie trwania sesji treningowych.

41. Mam nieprawidłowy zapis EEG, czy trening może to zmienić?

Istnieje taka możliwość, pod wpływem treningów zapis EEG może ulec normalizacji.

42. A jeśli wyjściowe EEG jest prawidłowe?

Bilans treningu także jest dodatni. Wystarczy przywołać treningi astronautów z Ośrodka NASA w USA. Zapis EEG nie pokazuje zaburzeń ilościowych, które obrazuje zapis QEEG. Treningi EEG biofeedback wyrównują ilościowe zaburzenia aktywności mózgu, nieuchwytne w zapisie EEG.

43. Słyszałem, że najlepiej jest się uczyć rano i wieczorem, bo wtedy mózg pracuje najlepiej, czyli w stanie alfa- czy to prawda?

Nie do końca. Prawdą jest, że tuż przed snem i zaraz po przebudzeniu, przy oczach zamkniętych dominującą częstotliwością jest pasmo Alfa. Nie jest to jednak bezwzględny stan, w którym nieobecne są pozostałe fale. Zaraz po otwarciu oczu poziom alfa w sposób naturalny opada. Prawdą jest, że stanie fal alfa zwiększa się przyswajanie.

44. Czy treningi są nakierowane na wzrost tych fal?

Nie, w każdym przypadku narastanie alfy w danej okolicy ponad poziom optymalny jest niepożądane.
Dlatego treningi zawsze dostosowane są do indywidualnych potrzeb osoby trenowanej
w oparciu o jej QEEG.

45. Do czego służy QEEG, czy inaczej mini mapa?

QEEG, czy inaczej mini mapa?

Jest to badanie diagnostyczne , rejestrujące i opisujące czynność bioelektryczną mózgu poprzez wykorzystanie programu komputerowego przeznaczonego do tworzenia obliczeń umożliwiających analizę ilościową zapisu EEG. Dzięki QEEG otrzymujemy informację o ilościowych zaburzeniach aktywności mózgu w jego różnych rejonach. QEEG jest badaniem umożliwiającym właściwe
dla danej osoby, ustawienie parametrów terapii mającej na celu wyrównanie zaburzeń aktywności mózgu, przekładających się na problemy w funkcjonowaniu osoby poddawanej terapii.

46. Ile trwa to badanie?

Wykonuje się zazwyczaj kilka pomiarów 1-2 minutowych przy oczach zamkniętych oraz otwartych.
Całość zamyka się w 45 min.

47. Czym różni się EEG od QEEG?

Badanie EEG jest badaniem jakościowym natomiast QEEG jest badaniem ilościowym. Badania EEG jest podstawowym sposobem zapisu czynności bioelektrycznej mózgu. Opis jego zależy głównie od wiedzy i doświadczenia osoby opisującej -, czyli specjalisty w zakresie elektroencefalografii.

Opisujący badanie EEG ocenia aktywność mózgu, różniącą się w zależności od wieku i stanu, w jakim dokonano rejestracji (czuwanie lub sen). Określa czy aktywność ta mieści się w granicach normy wiekowej, czy też nie. (Podstawą tej oceny jest pomiar amplitudy i częstotliwości wykresu fal mózgowych), charakterystycznych dla poszczególnych okolic mózgu, wieku pacjenta oraz jego stanu aktywności (czuwanie, sen).

Na podstawie opisu EEG można wykryć większe zaburzenia w czynności podstawowej i duże zaburzenia aktywności, rejestrowane pod postacią potencjałów padaczkowych, których przyczyną mogą być m.in. urazy, udary, guzy mózgu, ale też wady mózgu czy zaburzenia metaboliczne. Jednak u większości osób z wyraźnymi symptomami zaburzeń koncentracji, zaburzeniami funkcji poznawczych, czy zaburzeniami psychicznymi, zapis EEG będzie prawidłowy-, lub tylko z niewielkimi zaburzeniami czynności podstawowej. Nie oznacza to jednak, że wszystko jest „w porządku„. Dopiero analiza metodą Q-EEG może dostarczyć szczegółowych informacji o rodzaju,i przyczynach tych dysfunkcji. Czyli: Q-EEG-, to inny, sposób analizowania zapisu EEG, możliwy dzięki obliczeniowemu  programowi komputerowemu, dokonującemu analizy ilościowej.Taka forma analizy-, wykorzystująca specjalistyczne analityczne oprogramowanie dostarcza zdecydowanie więcej informacji o stanie naszego umysłu niż samo badanie EEG, analiza Q-EEG umożliwia bowiem, dokładne odróżnienie i zdefiniowanie nawet najmniejszych zaburzeń w pracy mózgu jak np. w ADD, ADHD. Tak, więc badanie EEG wykorzystywane w diagnostyce neurologicznej, nie zastąpi badania QEEG. Badanie QEEG informuje o zupełnie innych problemach niż badanie EEG i wykorzystywane jest w diagnostyce psychologicznej i psychiatrycznej.

48. Czy QEEG jest niezbędne?

Trudno dziś sobie wyobrazić prowadzanie neuroterapii bez kompleksowej diagnozy. W specjalistycznym ośrodku terapeutycznym, punktem wyjściowym jest zawsze wykonanie dokładnej analizy QEEG. Na tej podstawie dopiero można wytyczyć odpowiedni program naprawy, indywidualnie dla każdej osoby.

49. Czy badanie QEEG jest szkodliwe?

Badanie QEEG jest tylko rejestracją fal mózgowych. Stąd też jakiekolwiek obawy o szkodliwość tego badania są kompletnie bezpodstawne.

50. Co to jest fotowrażliwość?

Światłoczułość, czyli fotowrażliwość, to nieprawidłowa reakcja mózgu pojawiająca się w odpowiedzi na docierające do niego bodźce wzrokowe pod postacią przerywanych błysków świetlnych lub niektórych wzorców geometrycznych, takich jak pionowe lub poziome linie, czy też kratka. Ta nieprawidłowa genetycznie uwarunkowana odpowiedź, związana z obniżonym progiem drgawkowym osoby, w zapisie EEG widoczna jest jako nieprawidłowa, napadowa aktywność o morfologii padaczkowej. Ale taka aktywność nie musi wiązać się z występowaniem napadów padaczkowych. Jedynym objawem może być odczuwany dyskomfort lub ból głowy, w czasie narażenia na błyski (np. w czasie jazdy samochodem, słońce migające między drzewami rosnącymi przy drodze, czy migające światło w dyskotece), lub w czasie stymulacji wzorcem geometrycznym (np… pobyt w pomieszczeniu wyłożonym kafelkami dającymi
wzorzec kratki).

51. Czy jest to przeszkoda do treningów EEG Biofeedback?

Nie jest to przeszkodą do stosowania treningów. Neuroterapeuta jednak profilaktycznie dobierze taki zestaw gier, który nie będzie wyzwalał nieprawidłowej aktywności mózgu

52. Czy leki wpływają na pracę mózgu?

Wiele leków modyfikuje czynność bioelektryczną mózgu, ale czynność bioelektryczna mózgu modyfikowana jest również przez witaminy z grupy B, magnez, czy potas, a także niektóre dodatki do żywności aspartam oraz używki takie jak papierosy, alkohol, czy narkotyki. W jaki sposób i jak bardzo modyfikowana jest czynność bioelektryczna mózgu, zależy nie tylko od rodzaju substancji, ale też jej dawki.